top of page
kira hukuku

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.
Kiraya veren; kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.
Kiracı, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, sözleşmede yazılı olan tarihte, tarih yazılı değil ise; her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. Aynı şekilde kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemek, gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmek, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin verme kiracının yükümlülüğündedir.
Hukuk büromuzun en önemli uzmanlık alanlarından biri de konut ve işyeri kiralarından kaynaklı uyuşmazlıklardır. Bu kapsamda:
 

  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,

 

  • Tahliye taahhütnamesinin hazırlanması ve lüzumu hâlinde icraya konulması,

 

  • Kira sözleşmesinden kaynaklı alacakların tahsili ve kiracının ödemede gecikmesi nedeniyle açılacak olan tahliye davaları ve icra takipleri,

 

  • Kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından haklı nedenle feshi ve tahliye davaları,

 

  • İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesine dair davalar,

 

  • Kira bedelinin tespiti, uyarlama davaları,

 

  • Kiralananın sözleşme bitiminden önce geri verilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar,

 

  • Kiralananın el değiştirmesi sonucu yeni malikin gereksinimi dolayısıyla açılacak tahliye davaları,

 

  • Yeni dönem kira bedelinin mevcut sözleşme ve mevzuat kapsamında belirlenmesi,

 

  • Kira artış oranından kaynaklı uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

bottom of page