İCRA VE İFLAS HUKUKU

 
İcra ve iflas kurumu, hukukun en önemli alt dallarından biridir. Zira; genel olarak alacakların tahsili, kazanılan davalardaki hükümlerin yerine getirilmesinin temini ve bu kapsamda borçlunun sahip olduğu malvarlığı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü icrai işlem, icra ve iflas hukukunun alanına girmektedir. Hukuk büromuz sahip olduğu mesleki tecrübe ile aşağıda kısaca yer verdiğimiz icrai uyuşmazlıklarınızda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

-ilamsız, ilamlı, çek- senet ya da yazılı bir belgeye dayalı her türlü alacağa dair icra takip dosyasının hazırlanması ve açılması,

-Haciz işlemlerinin yürütülmesi,

-İcra dosyası kapsamında borçlunun üzerine kayıtlı araçların, gayrimenkullerin sorgulanması, maaş haczi, borçlu adına kayıtlı işletmelerin tespiti, üçüncü şahıslar nezdinde tahakkuk etmiş- edecek alacaklarının haczi,

Haczedilen malvarlığının satılarak paraya çevrilmesi,

Malvarlığı üzerinde birden çok haciz bulunması durumunda hazırlanan sıra cetvellerinin takibi ve itirazı,
Borca itiraz halinde itirazın kaldırılması ve iptali için gereken davaların ikame edilmesi,

Borç ödeme taahhüdünün usulüne uygun alınması, taahhüdün ihlal edilmesi halinde icra ceza mahkemesi nezdinde yapılacak müracaatlar,

Kambiyo senetlerinin takibe konması ve icrai işlem tesisi,

İmzaya, borca, yetkiye itiraz davalarının açılması,

Takibin iptali davaları,

Usulüne aykırı olarak yapılan tebligatlara karşı açılacak davalar, tebligatı öğrenme tarihinin tashihi davaları,

İpotek ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla gerçekleşecek icrai işlemler,

Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi.